• Szczypiorno
  • Historia
  • Położenie
  • Autobusy
Szczypiorno

 Patrząc na mapę powierzchnia wsi przypomina w przybliżeniu kształt prostokąta, którego długi bok od północy stanowi rzeka Wkra, zaś od zachodu i północnego-zachodu wsi ponad połowę powierzchni Szczypiorna stanowią lasy. Zabudowania wiejskie rozciągają się wzdłuż drogi powiatowej nr 2111W (po jej obydwu stronach), która biegnie równolegle do koryta rzeki. Wjeżdżając do wsi tą drogą, jak i wyjeżdżając zobaczymy las po obu stronach ulicy. Przy drodze powiatowej (która wyznacza jakby centrum życia mieszkańców wsi) znajdują się 2 sklepy, siedziba Ogniska Wychowawczego TPD i klubu wiejskiego, jak i zabudowania leśniczówki.

 Elementem charakterystycznym dla tej miejscowości jest kamienna droga, prowadząca ze Szczypiorna do wsi Wymysły, która wybudowana została jeszcze „za cara”, a która obecnie jest drogą powiatową, niestety nie remontowaną.

 Mniej więcej w połowie wsi, po lewej stronie jadąc od Kosewka stoi kapliczka, której wiek szacuje się na około sto lat. Jest murowana, w kształcie grubego słupa o okrągłej podstawie, z niszą na figurkę i z daszkiem. W niszy stoi figurka Matki Boskiej. Ufundował ją prawosławny duchowny, który posiadał duże gospodarstwo w Szczypiornie.

 W Szczypiornie dominują gospodarstwa zagrodowe, które do niedawna były jeszcze drewniane. Jednak niewiele z pierwotnych zabudowań ocalało do naszych czasów, a te które jeszcze istnieją znajdują się w słabej kondycji. Doskonała większość domostw wybudowana została wzdłuż drogi, przy czym za zagrodami (po lewej stronie, jadąc od Kosewka) znajdują się pola uprawne. Układ przestrzenny wsi został uznany za charakterystyczny mazowiecki układ wiejski i z tego powodu wpisano go do wykazu wartościowych układów ruralistycznych proponowanych do objęcia ochroną prawną, stanowiącego załącznik nr 6 do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego.

 Ponieważ Szczypiorno położone jest na dość ostrym zakolu rzeki, to wszystkie jego zabudowania i ciągi komunikacyjne zlokalizowane zostały na wysokim wyniesieniu, które stanowić mogło dawny brzeg starorzecza Wkry. Dowodem na to, że ukształtowanie powierzchni wsi wpływ miała płynąca w innym korycie Wkra, jest występowanie oczek wodnych w dolinie wsi, w bliskiej odległości od rzeki. Dolina, którą można nazwać Doliną Szczypiorską, o długości prawie 4 km, mająca początek we wsi Wymysły, przebiega przez kompleks leśny uroczyska Szczypiorno. Miejscami ma charakter wąwozu, którego prawa skarpa miejscami przechodzi w głębokie boczne jary. Dalej dolinka rozszerza się, jest podmokła, ze strużką wody szerokości 0,5 m, a od szosy w Szczypiornie do rzeki Wkry wchodzi w skład powierzchni rezerwatu „Dolina Wkry”. Dolina nadrzeczna jest tą przestrzenią wspólną, która skupia mieszkańców w trakcie świąt i uroczystości. To tu organizowane są festyny, zawody sportowe i wspólne ogniska. To rzeka, łąka i oczka wodne – czyli przepiękne przejawy przyrody są magnesem jednoczącym mieszkańców i letników. Drugim miejscem spotkań przede wszystkim młodzieży i dzieci jest budynek Ogniska TPD i klubu wiejskiego oraz znajdujące się obok boisko do siatkówki wykonane przez mieszkańców. Ponieważ w pobliżu klubu jest przystanek autobusowy PKS, a naprzeciwko sklep to ta część wsi jest nieformalnym centrum miejscowości.

 Szczypiorno jest jedną z najstarszych miejscowości na terenie gminy, niestety nie spotkamy tutaj obiektów wpisanych na listę zabytków. Znajdują się tu jednak miejsca o znaczeniu historycznym, tj. teren leśniczówki (dawniej lokalizacja dworu szlacheckiego), mostki nad parowami i droga z czasów carskich oraz kapliczka z przed 100 lat oraz dwie stare chaty (prawdopodobnie wybudowane na początku XX wieku). Miejscem dawnych obrzędów był brzeg rzeki Wkry, gdzie w Noc Kupały 24 czerwca mieszkańcy wsi zbierali się w celu puszczania do wody wianków z zapalonymi świecami. Przekaz ten pochodzi z roku 1896.1

 Grunty wspólnoty wiejskiej nad Wkrą oprócz funkcji gospodarczej w rolnictwie (wypasanie zwierząt) maja także funkcję kulturową. Są one miejscem obchodów wspólnych świąt i imprez plenerowych. Od 1998 roku w czerwcu odbywa się tam organizowana przez TPD w Szczypiornie impreza plenerowa rekreacyjno-sportowa o zasięgu powiatowym pn. "TPD-owski Cross Rowerowy i zawody towarzyszące", która skupia ok. 500 osób - dzieci, młodzieży i dorosłych. To tu w 1991 roku odbyły się pierwsze w Polsce, zorganizowane przez Sportowy Klub Psów Zaprzęgowych "CZE-NE-KA", zawody psich zaprzęgów. Jedynym obiektem użyteczności publicznej w Szczypiornie jest budynek, w którym znajduje się Środowiskowe Ognisko Wychowawcze „Pod Parasolem” Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Ognisko działa we wsi od 1997 roku. Niestety otoczenie budynku Ogniska jest słabo zagospodarowane. Najpilniejszą potrzebą jest zapewnienie najmłodszym dzieciom bezpiecznego miejsca zabaw na świeżym powietrzu.

 Rezerwat krajobrazowy „Dolina Wkry” utworzony w 1991 r. zajmuje w Szczypiornie działki nr 241 i 242 oraz odcinek rzeki Wkry pomiędzy wsiami Szczypiorno i Kosewko o długości 1,1 km i powierzchni 6,43 ha. Występuje tu cenna roślinność z pozostałościami lasów łęgowych. Charakter naturalny ma występujący tu drzewostan olszy czarnej, z jesionem i wiązem oraz powszechna tu wierzba. 

 Podobnie jak większość Sołectw w Gminie Pomiechówek, Szczypiorno leży na Obszarze Chronionego Krajobrazu utworzonego na podstawie Rozporządzenia Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Jest to obszar bardzo cenny nie tylko przyrodniczo, ale także pod względem możliwości zaspokajania potrzeb związanych z masową turystyką i wypoczynkiem. Charakterystyczne dla tej wsi są oczka wodne, które w opracowaniach fachowych projektuje się jako użytek ekologiczny o nazwie „Oczka wodne w Szczypiornie”. Tworzą je dwa wydłużone zbiorniczki położone w zatoce doliny Wkry, której część wschodnia należy do Leśnictwa Szczypiorno jako oddz. 155 cz, w skład którego wchodzą grunty osady leśniczego. Zbiorniki te są zapewne pochodzenia rzecznego po zakolu Wkry, która niegdyś podcinała skarpę wyższego tarasu Wysoczyzny Płońskiej, na którym jest położona wieś Szczypiorno. W miejscach ocienionych lustro wody pokryte jest rzęsą. Obrzeża porośnięte roślinnością szuwarową. Ta mała dolinka wraz ze zbiornikami i zadrzewieniami oraz urozmaiconą rzeźbą terenu tworzy estetyczny pod względem widokowym zespół ekologiczny o znaczeniu biocenotycznym nawiedzanym przez ptactwo wodne i błotne. Napotkano na stado kaczek (krzyżówki, cyranki), żerującą w dolinie czaplę siwą.1 oraz czaplę białą i zalatującego bociana czarnego. W oczkach wodnych w Szczypiornie żyje też liczna kolonia żab, które latem pięknie „koncertują” umilając rechotem ciepłe wieczory. W Szczypiornie żaby reprezentowane są w wielu gatunkach. Występuje tu: żaba moczarowa, żaba trawna, śmieszka, żaba wodna i jeziorowa oraz chronione: Traszka zwyczajna, kumak nizinny, huczek ziemny, ropucha szara i zielona oraz rzekotka drzewna.

Źródło: Plan Odnowy Miejscowości Szczypiorno na lata 2009-2015, Gmina Pomiechówek

Nasza Świetlica - 14 III 2016 r.

Rada Sołecka naszej Wsi otrzymała od części mieszkańców uwagi dotyczące funkcjonowania świetlicy. Zebrane pomysły zostały zawarte w kilku prostych punktach. więcej

Najbliższe zebranie. 22 IX 2015r. 17.00

W sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego w 2016r. Podczas zebrania będzie obecny wójt gminy Pomiechówek, Pan Dariusz Bielecki.

Zebranie 14.05.2015

W dniu 14 maja 2015 r. (czwartek)        o godz. 19.00 w świetlicy wiejskiej odbyło się zebranie Wspólnoty Wiejskiej dotyczące wycinki drzew         i budowy wiaty na terenie wspólnoty oraz spraw bieżących.              Spotkanie częściowo związane             z wstępnymi ustaleniami z dnia 25.04.2015r. więcej

Zebranie 25.04.2015

25 kwietnia 2015 r. odbyło się zebranie Mieszkańców wsi Szczypiorno podczas którego poruszono tematy:                              -Strony internetowej Szczypiorno.pl,     -Zakupu wyposażenia świetlicy,            -Budowy wiaty przy stawach, -Ogrodzenia boiska,                             -Organizacji  SZCZYPIORNIADY,      -Wydatkowania wygranej w TURNIEJU SOŁECTW. więcej

Zebranie 18.11.2011

Zarząd wspólnoty wsi Szczypiorno, zaprasza członków wspólnoty wiejskiej do wzięcia udziału w zebraniu w dniu 18 listopada o godzinie 18. Celem zebrania jest podsumowanie działalności obecnego zarządu oraz wybory zarządu na następną kadencje. Zebranie odbędzie się w Klubie Wiejskim.W przypadku braku kworum, następne zebranie odbędzie się  o godzinie 18.30 w dniu 18 listopada 2011 roku.

Relacja z Dożynek

Występ drużyny z dnia 10-09-2011. Wiecej

Szczypiorniada 2011

W ostatnią sobotę sierpnia w Szczypiornie zorganizowano festyn integracyjny „Szczypiorniada 2011 – Razem Bezpieczniej” o tematyce związanej z bezpieczeństwem domowym i drogowym. Więcej. .